Cena Pavly Lidmilové 2022 / 2023

Termín odevzdání prací :       1. září 2023

„Cena Pavly Lidmilové“
za překlad z portugalsky psaných literatur
Statut

 1. „Cena Pavly Lidmilové“ je výsledkem trojstranné spolupráce mezi Společností českých portugalistů, Institutem Camões (Portugalsko) a Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky. Jejím cílem je motivovat mladé portugalisty k zájmu o literární překlad a přispívat k jejich odbornému růstu v oblasti překladu. V roce 2019 byla na počest významné překladatelky z portugalštiny a nositelky Státní ceny za překlad Pavly Lidmilové přejmenována z „Ceny Hieronymitae Pragenses“ na „Cenu Pavly Lidmilové“.
 2. Cenu uděluje Společnost českých portugalistů a mohou se jí zúčastnit studenti všech českých vysokých škol, na nichž se vyučuje portugalský jazyk a kultura lusofonních zemí, jejich absolventi, případně i ostatní zájemci.
 3. Trojčlenná porota soutěže je složena z renomovaných překladatelů z portugalštiny a pedagogů českých vysokých škol, na nichž se vyučuje portugalský jazyk a kultura lusofonních zemí, tak aby bylo zaručeno nestranné posouzení přihlášených překladů a podmínky soutěže byly stejné pro všechny účastníky.
 4. Členové poroty jsou jmenováni na základě výběru provedeného zástupcem Společnosti českých portugalistů ve shodě s Institutem Camões (Portugalsko) a Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky.
 5. Porotci si mezi sebou volí tajemníka a předsedu. Předseda musí být nominován Společností českých portugalistů.
 6. Tajemník z každého jednání poroty pořizuje zápis.
 7. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dlouhodobě pobývá na území České republiky. Cílovým jazykem překladu může být čeština i slovenština. Pokud to porota uzná za prospěšné, může si vyžádat posudek od dalších osob.
 8. Pokud je do soutěže přihlášen slovenský překlad, porota si jako poradce přibírá portugalistu, jehož mateřským jazykem je slovenština. Slovenský poradce nemá hlasovací právo, jeho hlas je pouze poradní.
 9. Cena se uděluje překladatelům do 35 let (počítá se k datu vyhlášení soutěže) nebo těm, kdo dosud nepublikovali samostatný knižní překlad.
 10. Soutěž je anonymní, účastník si volí heslo, pod kterým soutěží. Svůj překladatelský příspěvek zašle na e-mail info@institutocamoes-praga.cz a přiloží následující soubory:
  • soutěžní překlad s uvedením hesla
  • text originálu opatřený co nejúplnějším bibliografickým údajem (nestačí dopsané jméno autora a titul; u úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku) s uvedením hesla
  • soubor nazvaný heslem, v němž bude uvedeno plné jméno, rodné číslo, adresa, e-mail a telefonní číslo
 1. Do soutěže lze přihlásit uměleckou prózu, poezii a esej. Rozsah soutěžního textu je v případě prózy a eseje 12 až 15 normostran (bez případné bibliografie), u překladu poezie 100 až 120 veršů z tvorby jednoho autora. Text je opatřen titulní stranou s pseudonymem soutěžícího.
 2. Není možno přihlásit práci, která prošla odbornou korekturou (překlad, který byl součástí kvalifikační práce nebo byl pořízen na univerzitním překladovém semináři).
 3. Vyhlášení nejlepších prací probíhá veřejně jedenkrát do roka. Datum slavnostního předávání cen určuje porota.
 4. Dospěje-li porota jednomyslně k závěru, že předložené překlady nemají uspokojivou kvalitu, může se rozhodnout ceny neudělit. V tom případě je povinna své rozhodnutí písemně odůvodnit.
 5. V případě jakýchkoli komplikací či nejasností v těchto pravidlech, včetně nepředvídaných situací, má porota pravomoc rozhodnout podle principu nadpoloviční většiny hlasů (2/1).

Soutěžní překlady odevzdávejte do 1. září 2023 na e-mail info@institutocamoes-praga.cz.