Cena Pavly Lidmilové 2021 / 2022

Termín odevzdání prací :       9. září 2022

„Cena Pavly Lidmilové“
za překlad z portugalsky psaných literatur
Statut

1. „Cena Pavly Lidmilové“ je výsledkem trojstranné spolupráce mezi Institutem Camões (Portugalsko), Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Jejím cílem je motivovat mladé portugalisty k zájmu o literární překlad a rozvíjet jejich dovednosti a odborný růst v oblasti překladu. V roce 2019 byla na počest významné překladatelky z portugalštiny a nositelky Státní ceny za překlad Pavly Lidmilové přejmenována z „Ceny Hieronymitae Pragenses“ na „Cenu Pavly Lidmilové“.

2. Součástí rozpočtu Ceny, stanoveného zároveň s vypsáním soutěže, jsou dvě položky:
a) finanční ocenění pro tři nejlepší překlady
b) finanční obnos zajišťující práci poroty

3. Cenu uděluje Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK v Praze a mohou se jí zúčastnit studenti všech českých vysokých škol, na nichž se vyučuje portugalský jazyk a kultura lusofonních zemí, jejich absolventi, případně i ostatní zájemci.

4. Pětičlenná porota soutěže je složena z renomovaných překladatelů z portugalštiny a pedagogů českých vysokých škol, na nichž se vyučuje portugalský jazyk a kultura lusofonních zemí, tak aby bylo zaručeno nestranné posouzení přihlášených překladů a podmínky soutěže byly stejné pro všechny účastníky.

5. Členové poroty jsou jmenováni na základě výběru provedeného zástupcem Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií na základě dohody s Institutem Camões (Portugalsko) a Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky.

6. Porotci si mezi sebou volí tajemníka a předsedu. Předseda musí být zástupcem Univerzity Karlovy.

7. Tajemník z každého jednání poroty pořizuje zápis.

8. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dlouhodobě pobývá na území České republiky. Cílovým jazykem překladu může být čeština i slovenština. Pokud to porota uzná za prospěšné, může si vyžádat posudek od dalších osob.

9. Cena se uděluje překladatelům do 35 let (počítá se k datu vyhlášení soutěže).

10. Soutěž je anonymní, účastník si volí heslo, pod kterým soutěží. Svůj překladatelský příspěvek zašle na e-mail info@institutocamoes-praga.cz a přiloží následující soubory:

  • soutěžní překlad s uvedením hesla,
  • text originálu opatřený co nejúplnějším bibliografickým údajem (nestačí dopsané jméno autora a titul, u úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku) s uvedením hesla,
  • soubor nazvaný heslem, v němž bude uvedeno plné jméno, rodné číslo, adresa, e-mail a telefonní číslo.

11. Do soutěže lze přihlásit uměleckou prózu, poezii a esej. Rozsah soutěžního textu je v případě prózy a eseje 15 až 20 normostran (bez případné bibliografie), u překladu poezie 150 až 200 veršů z tvorby jednoho autora. Text je opatřen titulní stranou s pseudonymem soutěžícího.

12. Vyhlášení nejlepších prací probíhá veřejně jedenkrát do roka. Datum slavnostního předávání cen určuje porota.

14. Dospěje-li porota jednomyslně k závěru, že předložené překlady nemají uspokojivou kvalitu, může se rozhodnout ceny neudělit. V tom případě je povinna své rozhodnutí písemně odůvodnit.

15. V případě jakýchkoli komplikací či nejasností v těchto pravidlech, včetně nepředvídaných situací, má porota pravomoc rozhodnout podle principu nadpoloviční většiny hlasů (3/5).

Soutěžní překlady odevzdávejte do 9. září 2022 na e-mail info@institutocamoes-praga.cz.