Cena Hieronymitae Pragenses 2016 / 2017

Termin odevzdání prací :       31.12.2016

 

„Cena Hieronymitae Pragenses“
za překlad z portugalsky psaných literatur
Statut

1. „Cena Hieronymitae Pragenses“ je výsledkem trojstranné spolupráce mezi Institutem Camões (Portugalsko), Velvyslanectvím Federativní republiky Brazílie a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Jejím cílem je motivovat mladé portugalisty k zájmu o literární překlad a rozvíjet jejich dovednosti a odborný růst v oblasti překladu.

2. Součástí rozpočtu Ceny, stanoveného zároveň s vypsáním soutěže, jsou dvě položky:
a) finanční ocenění pro tři nejlepší překlady
b) finanční obnos zajišťující práci poroty

3. Cenu uděluje Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK v Praze a mohou se jí zúčastnit studenti všech českých vysokých škol, na nichž se vyučuje portugalský jazyk a kultura lusofonních zemí, jejich absolventi, případně i ostatní zájemci.

4. Pětičlenná porota soutěže je složena z renomovaných překladatelů z portugalštiny a pedagogů českých vysokých škol, na nichž se vyučuje portugalský jazyk a kultura lusofonních zemí, tak aby bylo zaručeno nestranné posouzení přihlášených překladů a podmínky soutěže byly stejné pro všechny účastníky.

5. Členové poroty jsou jmenováni na základě výběru provedeného zástupcem Oddělení portugalistiky
Ústavu románských studií na základě dohody s Institutem Camões (Portugalsko) a Velvyslanectvím Federativní republiky Brazílie.

6. Porotci si mezi sebou volí tajemníka a předsedu. Předseda musí být zástupcem Univerzity Karlovy.

7. Tajemník z každého jednání poroty pořizuje zápis.

8. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dlouhodobě pobývá na území České republiky. Cílovým jazykem překladu může být čeština i slovenština. Pokud to porota uzná za prospěšné, může si vyžádat posudek od dalších osob.

9. Cena se uděluje překladatelům do 35 let (počítá se k 30. září příslušného roku).

10. Do data uzávěrky, 30. září příslušného roku, odevzdají soutěžící dvě uzavřené obálky. Kontaktní údaje pro přihlášení jsou zveřejněny při vyhlášení příslušného ročníku soutěže.
a) První obálka, označená pouze pseudonymem soutěžícího bez jakýchkoli dalších identifikačních údajů, obsahuje fotokopii originálního textu s úplným bibliografickým údajem a jeho překlad do češtiny či slovenštiny.
b) V druhé obálce je uveden týž pseudonym soutěžícího, jeho celé jméno, poštovní adresa, číslo telefonu a elektronická adresa.

11. Do soutěže lze přihlásit uměleckou prózu, poezii a esej. Rozsah soutěžního textu je v případě prózy a eseje 15 až 20 normostran (bez případné bibliografie), u překladu poezie 150 až 200 veršů z tvorby jednoho autora. Text je opatřen titulní stranou s pseudonymem soutěžícího.

12. Vyhlášení nejlepších prací probíhá veřejně jedenkrát do roka. Datum slavnostního předávání cen určuje porota.

14. Dospěje-li porota jednomyslně k závěru, že předložené překlady nemají uspokojivou kvalitu, může se rozhodnout ceny neudělit. V tom případě je povinna své rozhodnutí písemně odůvodnit.

15. V případě jakýchkoli komplikací či nejasností v těchto pravidlech, včetně nepředvídaných situací, má porota pravomoc rozhodnout podle principu nadpoloviční většiny hlasů (3/5).