Všeobecný podmínky zápisu do jazykových kurzů

Působnost

 • Tyto všeobecné podmínky řeší jako celek vztahy mezi Portugalským Centrem v Praze (dále jen CLP) a jejími zákazníky/účastníky kurzůvrámci zápisu na kurz nebo zkoušku.
 • K úspěšnému dokončení zápisu účastník souhlasí s těmito „Všeobecnými podmínkami zápisu do jazykových kurzů“ a uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů výlučně pro potřeby CLP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Přihlášení na kurz je závazné

Zápis

 • Zápisy do kurzů probíhají v CLP během období zápisů, data a hodiny jsou zveřejňovány na webových stránkách CLP (https://institutocamoes-praga.cz), na informačních nástěnkách CLP a vpropagačních materiálech CLP.
 • Minimální věk pro studium kurzů pro dospělé v Portugalské Centrum je 16 let.
 • Ceny jsou dané dle ceníku platného v den zápisu do kurzu a jsou upřesněny ve všech komunikačních podkladech (web, brožury, atd.).
 • Podmínkou účasti v kurzech pořádaných CLP je úhrada kurzovného v plné výši. Kurzovné je splatné při zápisuna sekretariátu CLP, a to hotově nebo bankovním převodem. V případě, že kurz bude platit zaměstnavatel, soukromý podnik/státní správa, je nutné při zápisu předložit objednávku, na základě které vystaví CLP daňový doklad-fakturu. Portugalské Centrum si vyhrazuje právo zrušit zápis v případě, že kurzovné nebude uhrazeno nejpozději pět pracovních dnů před začátkem kurzu.
 • Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného v plné výši formou písemné žádosti pouze před začátkem kurzu.
 • Po zahájení kurzu může přihlášený student písemně požádat o vrácení 70% z celkové částky kurzovného. Žádost musí být podána dříve než proběhne druhá hodina kurzu, do kterého je zapsán. Portugalské Centrum si vyhrazuje 30% na manipulační poplatek. Po uplynutí této lhůty již není možné vrátit žádnou částku.
 • Pouze v případě závažné nemoci trvající minimálně 50 % doby trvání příslušného skupinového kurzu a podložené lékařským potvrzením, může účastník kurzu písemně zažádat o vrácení poměrné části kurzovného nebo jeho převedení na dobropis. Písemná žádost spolu s potvrzením o zaplacení kurzovného a potvrzením od lékaře musí být doručena nejpozději do 7 dnů po plánovaném konci kurzu.
 • Učebnice ke kurzu není zahrnuta v kurzovném.

Výuka

 • Maximální počet studentů jednoho kurzu je 14 a minimální počet je 6.
 • Kurzy se nekonají během státních svátků a ve dnech uzavření CLP.
 • Na každou vyučovací hodinu připadá pětiminutová přestávka.
 • Jestliže student chybí na jedné či více hodinách, není možné, aby si svoji absenci nahradil s jinou skupinou.
 • Přesun do jiné skupiny nebo úrovně je možné uskutečnit během prvních dvou týdnů výuky a pouze v případě, že to umožňuje kapacita nově zvoleného kurzu. Po uplynutí této lhůty nebude vyhověno žádné žádosti o změnu. Změna jednoho kurzu za druhý je zdarma, pokud se jedná o stejné tarify. V případě přestupu do kurzu s vyšším tarifem je účastník kurzu povinen rozdíl doplatit.
 • Studenti všeobecných nebo specializovaných kurzů si mohou vyzvednout na studijním oddělení Potvrzení o absolvování kurzu. Tento dokument je zdarma.
 • Portugalské Centrum nemůže během zápisů garantovat osobu ani národnost lektora, který bude daný kurz vyučovat. Portugalské Centrum si vyhrazuje právo v změnit lektora kurzu, pokud to uzná za nezbytné.Stejně tak se na výuce může podílet vyučující-stážista.
 • Portugalské Centrum si vyhrazuje právo posunout hodiny jakéhokoliv kurzu, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny.
 • Portugalské Centrum si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny.
 • V případě zrušení kurzu, za které je zodpovědné CLP,  má student možnost zapsat se do podobného kurzu nebo požadovat vrácení plné výše kurzovného v případě, že kurz ještě nezačal.
 • Portugalské Centrum nenese odpovědnost za přerušení výuky z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, epidemie a jiné krize způsobené nemocemi, úředních nařízení a všech ostatních okolností ležících mimo jeho kontrolu).
 • Portugalské Centrum v Praze odmítá   zodpovědnost za případné nedosažení cílů výuky účastníkem kurzu nebouchazečem o zkoušku. Portugalské Centrum je z tohoto pohledu povinován pouze poskytnutím prostředků. Účastník kurzů se zavazuje křádné návštěvě hodin kurzu a účasti na výuce.
 • Odpovědnost Portugalské Centrum a jeho pracovníků za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubou nedbalost.
 • Každý účastník, který by svým chováním narušoval výuku nebo poškozoval prostory nebo vybavení CLP bude z kurzu vyloučen. V případě takového vyloučení se zápisné nevrací.
 • Z důvodu rušení výuky je účastník povinen během kurzu vypnout svůj mobilní telefon.
 • Účastník je povinen dávat pozor na své osobní věci. V případě jejich krádeže nebo poškození nenese Portugalské Centrum za krádež žádnou odpovědnost.
 • Mimo dobu konání kurzů nenese Portugalské Centrum odpovědnost za účastníky mladší 18 let.
 • Portugalské Centrum neodpovídá za škodu, ztrátu, krádež nebo zranění, která účastník kurzu utrpí během své přítomnosti v CLP, rovněž nenese odpovědnost na věcech odložených v prostorách CLP. Portugalské Centrum nemůže zajistit odkládání věcí v šatnách ani ve skřínkách, každý účastník odpovídá za své osobní věci a do učebních místností se nedoporučuje vnášet cenné předměty.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást přihlášky do jazykového kurzu CLP.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právem a jakéhokoliv spor, který z nich vznikne, podléhá pravomoci českých soudů.