Univerzity a školy v ČR

KARLOVA UNIVERZITA (PRAHA)

Filozofická fakulta
Ústav Románských studií – Portugalistika

Oettingenský palác, Josefská 6, 110 00 Praha
Mgr. Šárka Grauová
sarka.grauova@ff.cuni.cz

Vysoká škola ekonomická
Katedra románských jazyků

PhDr. Ludmila Mlýnková
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel.: +420 224 094 367
email: mlynkova@vse.cz

DIPLOMATICKÁ AKADEMIE 

Mgr. Sergio Oliveira
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
te.:  +420 224 181 111
email: kristyna@institutocamoes-praga.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA (BRNO)

Filozofická fakulta MU
Ústav románských jazyků a literatur

Gorkého 7, 602 00 BRNO
Tel. +420 549 493 258
e-mail: romanistika@phil.muni.cz
Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch

UNIVERZITA PALACKÉHO (OLOMOUC) 

Univerzita Palackého
Portugalské centrum IC

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
petra.svobodova@upol.cz
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111, +420 585 633 345
www.romanistika.upol.cz/portugal/index.php

LÉKAŘSKÁ FAKULTA (OLOMOUC)

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
petra.svobodova@upol.cz
tel.: 585 632 009
http://www.lf.upol.cz

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA (PLZEŇ)

Západočeská univerzita
Katedra románských jazyků

PhDr. Marie Havlíková
Tylova 15, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 635 203
vokrova@cjp.zcu.cz
www.cjp.zcu.cz

UNIVERZITÁ HRADEC KRÁLOVÉ

Filozofická fakulta
PhDr. Svatošová Jarmila
nám. Svobody 331/2, 500 02 Hradec Králové
te.: +420 493 331 211
email: jarmila.sv@centrum.cz
www.uhk.cz

CLUBCAFÉ PESSOA (HRADEC KRÁLOVÉ)
Mgr. Guilherme Figueiredo
Třída ČSA 543, 500 03
Tel.:+420 734 734 818
email: vzdelavani@ops.cz ; reditel@ops.cz
http://www.ops.cz

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Mgr. Mariana Kunešová
Románské oddělení
Tř. Československých legií 9, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 091944

HOTELOVÁ ŠKOLA

Mgr. Natálie Pivoňková
Vršovická 43, Praha 10, Praha
tel: +420 271 001 531
fax: +420 271 723 780
mailbox@shs.cz
www.shs.cz

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRAHA 7

Ortenovo nám. 34/1275,170 00 – Praha 7
www.vos-cestovni-ruch.cz